Betalingsvoorwaarden

Afspraak maken
 • De abonnementskosten dienen maandelijks te worden betaald, middels automatische incasso. Wenst U desalniettemin geen gebruikt te maken van automatische incasso, zijn wij genoodzaakt maandelijks € 2,50 aan administratiekosten te berekenen naast het bedrag van het abonnement voor U van toepassing.
 • Kosten van de  verplichte 1-malige intake en de kosten van een gedeeltelijk maandlidmaatschap worden tevens geïncasseerd via automatische incasso.
 • De inschrijving voor een training/ abonnement is strikt persoonlijk en met het plaatsen van uw handtekening op het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met gestelde bepalingen.
 • De betalingsverantwoording ligt bij u als klant. 
 • Teruggave van het abonnementsgeld is niet mogelijk.
 • De factuur van overige diensten (e.g. massage) dient binnen 21 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum. Eventuele verhaling op de verzekering dient u zelf met uw verzekering te regelen. 
 • Indien door u een machtiging is verleend tot incasso dan wordt hier eerst op of omstreeks de twintigste dag van de lopende maand gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert u in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de incasso. Zodra u in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien u in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, of derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor uw rekening wanner u in verzuim verkeerd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00; alles exclusief omzetbelasting.


Extra voorwaarden inzake groepsles-abonnementen:

 • De inschrijvingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
 • Inschrijvingen boven een gesteld maximum worden op verzoek geregistreerd op een wachtlijst.
 • Betaling vind plaats via maandelijkse incasso van het betreffende abonnementmet het bijbehorende bedrag.
 • Bij een te gering aantal inschrijvingen kan het groepslessen abonnementgeannuleerd worden.
 • Degenen die zich hebben ingeschreven voor een groepslessen abonnementdie geannuleerd moet worden, ontvangen hierover bericht.
 • Binnen 7 dagen na het digitaal aanmelden voor een groepslessen abonnement heeft de deelnemer het recht de aanmelding zonder opgave van reden af te melden.
 • Met de schriftelijke aanmelding heeft u zich definitief ingeschreven voor deelname aan de/het (serie) groepslessen abonnement en voor de afzonderlijke lessen waarvoor u zich heeft opgegeven. Als een deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen aan een groepsles, dan dient dit schriftelijk (kan ook per e-mail of via een voicemailbericht)) uiterlijk 24 uur van te voren kenbaar te worden gemaakt bij AFP-Sport . Bij afmelding binnen 24 uur voorafgaand aan de groepsles zijn wij genoodzaakt de les als gevolgd te beschouwen.
   


Voor de abonnementen van AFP-Sport geldt: opzegging voor de uiterste afmelddatum behorend bij het met U overeengekomen abonnement; zoals deze hieronder vermeld staan, door middel van ons wijzigings- / beëindigingsformulier verkrijgbaar bij de receptie van AFP-Sport of door een e-mail te sturen naar
assen@afp-fysiotherapie.nl o.v.v. afmelding AFP-Sport abonnement + naam abonnementenhouder.
Bij uitblijven van het juist ingevulde wijzigings- / beëindigingsformulier wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

 

Opzegtermijnen:

AFPS 1 en AFPS2:
voor de eerstvolgende maand.

AFPS6:
1e termijn van 12 maanden niet; vervolgens voor de eerstvolgende maand.

AFPS7+:
Er geldt een minimale abonnementsduur van 6 maanden, met automatische verlenging van volgende periode van 6 maanden, tenzij de cliënt 1 maand voor de einddatum van de huidige/lopende abonnementsperiode schriftelijk heeft afgemeld voor de eerst volgende periode van 6 maanden.

AFPS7:
Er geldt een minimale abonnementsduur van 3 maanden, met automatische verlenging van de volgende periode van 3 maanden, tenzij de cliënt 1 maand voor de einddatum van de huidige / lopende abonnementsperiode schriftelijk heeft afgemeld voor de eerstvolgende periode van 3 maanden.


PRIVACYREGLEMENT

Uw fysiotherapeut/trainer houdt, om uw doelen zo goed mogelijk te kunnen realiseren en om de voortgang te monitoren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de klant. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

 • Uiteraard gaat AFP-Sport zorgvuldig met uw gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven.
 • Behalve de fysiotherapeut/trainer die u begeleid heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten/trainers binnen AFP-Sport, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut/trainer verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met uw behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie.
 • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden uw gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat u begeleid bent, worden de gegevens tenminste 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat AFP-Sport niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via een klachtenformulier binnen AFP-Sport, kenbaar maken. Deze is verkrijgbaar bij AFP-Sport.

 

OMGANGSNORMEN

 • Voor de omgang met en het trainen/behandelen van u als klant zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld waarnaar AFP-Sport werkt.
 • De werkwijze van AFP-Sport wordt voorafgaand aan de samenwerking aan u uitgelegd. Hierbij zal globaal worden aangegeven welke trainingen en testen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de trainingen en/of testen dient u dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en/of vormen van trainingen bezwaar bestaat dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken.
 • Als u er bezwaar tegen heeft om door een begeleider van een andere sekse begeleid te worden dient dit tijdens de intake aangegeven te worden.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf uw toestemming gevraagd worden.
 • De begeleiders dienen zich tegenover u respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal er in overleg met u en de begeleider een andere begeleider ingezet worden of een andere gepaste oplossing worden geboden.
 • Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. 
 • Indien u van mening bent dat AFP-Sport niet op de juiste manier met u omgaat, kunt u dit, via een klachtenformulier binnen AFP-Sport, kenbaar maken.